Optysoda
Pomoc publiczna

Optysoda

Projekt: Optymalizacja produkcji sody i produktów sodopochodnych poprzez wykorzystanie zatężonych strumieni odpadowych CO2 wraz z procesem chemisorpcji ditlenku węgla w zawiesinie podestylacyjnej celem poprawy własności wapna posodowego

Beneficjent: CIECH R&D Sp. z o.o.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii optymalizacji produkcji sody i produktów sodopochodnych.

Efekty projektu: Opracowanie innowacji procesowej w skali międzynarodowej związanej z optymalizacją produkcji sody i produktów sodopochodnych poprzez wykorzystanie strumieni odpadowych CO2 z gazów odlotowych emitowanych obecnie do powietrza, ich zatężenie metodą amoniakalną lub aminową i zawrócenie do procesu produkcyjnego, a także wykorzystanie do karbonizacji szlamów podestylacyjnych z produkcji sody kalcynowanej.

Koszty kwalifikowane projektu: 10 862 030,32 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 879 189,54 PLN