Polityka prywatności

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego www.qemetica.com („Serwis”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisu oznacza akceptację poniższych warunków.

Prawa do Serwisu przysługują Qemetica z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000011687; NIP 118-00-19-377; Kapitał zakładowy: 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości). 

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu www.qemetica.com.
 2. Szanujemy prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego. Bezpieczeństwo użytkowników naszego serwisu internetowego jest dla nas bardzo ważne.
 3. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
 5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Nasz serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
 7. Administratorem naszego serwisu internetowego jest GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp. K. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia lub komentarze związane z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego mogą być kierowane na adres mailowy info@goldensubmarine.com
 8. Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami: 
  a.    „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
  b.    RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Lista spółek Qemetica:

Filtry:
Polska

Qemetica Cargo sp. z o.o.

Qemetica Cargo sp. z o.o.

Kontakt

88-101 Inowrocław,
ul. Fabryczna 4

Qemetica Finance sp. z o.o.

Qemetica Finance sp. z o.o.

Kontakt

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

Qemetica Nieruchomości S.A.

Qemetica Nieruchomości S.A.

Kontakt

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

Qemetica Polyurethanes sp. z o.o.

Qemetica Polyurethanes sp. z o.o.

Kontakt

85-825 Bydgoszcz,
ul. Wojska Polskiego 65

CIECH R&D sp. z o.o.

CIECH R&D sp. z o.o.

Kontakt

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

Qemetica S.A.

Qemetica S.A.

Kontakt

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A.

Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A.

Kontakt

37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1

Qemetica Serwis S.A.

Qemetica Serwis S.A.

Kontakt

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

Qemetica Global Solutions sp. z o.o.

Qemetica Global Solutions sp. z o.o.

Kontakt

85-085 Bydgoszcz,
ul. Fordońska 2

QEMETICA Soda Polska S.A.

QEMETICA Soda Polska S.A.

Kontakt

88-101 Inowrocław,
ul. Fabryczna 4

CIECH Trading sp. z o.o.

CIECH Trading sp. z o.o.

Kontakt

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

CIECH Transclean sp. z o.o.

CIECH Transclean sp. z o.o.

Kontakt

85-825 Bydgoszcz,
ul. Wojska Polskiego 65

Qemetica Ventures sp. z o.o.

Qemetica Ventures sp. z o.o.

Kontakt

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

QEMETICA Glass sp. z o.o.

QEMETICA Glass sp. z o.o.

Kontakt

68-120 Iłowa,
ul. Żagańska 27

QEMETICA Silicates S.A.

QEMETICA Silicates S.A.

Kontakt

68-120 Iłowa,
ul. Żagańska 27

Gamma Finanse sp. z o.o.

Gamma Finanse sp. z o.o.

Kontakt

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

Smart Fluid S.A.

Smart Fluid S.A.

Kontakt

01-793 Warszawa,
ul. Ludwika Rydygiera

Verbis ETA sp. z o.o.

Verbis ETA sp. z o.o.

Kontakt

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Kontakt

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

Verbis KAPPA sp. z o.o.

Verbis KAPPA sp. z o.o.

Kontakt

37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1

Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Kontakt

37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1

Administrator danych
Administratorem danych jest spółka Qemetiki:

 • z którą Państwo zawarliście lub zamierzacie zawrzeć umowę albo z którą kontaktujecie się w innej sprawie związanej z jej działalnością, 
 • z którą podmiot, który Państwo reprezentujecie lub który wyznaczył Państwa jako osoby do kontaktu zawarł lub zamierza zawrzeć umowę albo, który kontaktuje się w innej sprawie związanej z jej działalnością,
 • która chce nawiązać kontakt z Państwem, bądź podmiotem, który Państwo reprezentujecie lub zostaliście wskazani jako osoby do kontaktu.

Inspektor Ochrony Danych

W spółkach:
Qemetica S.A., Qemetica Cargo Sp. z o.o., Qemetica Polyurethanes Sp. z o.o., Qemetica Agricultural Solutions Poland  S.A., QEMETICA Soda Polska  S.A., QEMETICA Silicates  S.A., Snoovio Sp. z o.o., Qemetica Global Solutions Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@qemetica.com.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Źródło danych
Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy lub mocodawcy, który jest naszym kontrahentem, albo ze stron internetowych lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS.

Zakres danych (gdy dane nie pochodzą bezpośrednio od Państwa)
Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, danych kontaktowych oraz w przypadku pełnomocników dane osobowe zawarte w treści pełnomocnictwa (np. numer dowodu osobistego, PESEL) będą przetwarzane w podanych poniżej celach.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych
JEŻELI KONTAKTUJE SIĘ PANI/PAN Z QEMETICA W JAKIEJKOLWIEK SPRAWIE A NIE SĄ PAŃSTWO KONTRAHENTEM, PRACOWNIKIEM/WSPÓŁPRACOWNIKIEM KONTRAHENTA TELEFONICZNIE, MAILOWO LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY „SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI’’ LUB JEŻELI QEMETICA TELEFONICZNIE LUB MAILOWO KONTAKTUJE SIĘ Z PANIĄ/PANEM W JAKIEJKOLWIEK SPRAWIE.

Qemetica przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania, w tym kontaktowania się z Państwem w tym celu, 
 • nawiązania kontaktu, współpracy z Panią/Panem lub z Pani/Pana pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Qemetica (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej. 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH STRONĄ UMOWY ZAWARTEJ Z QEMETICA
Qemetica przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:

 • zawarciem i wykonywaniem umowy,
 • ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
 • prowadzeniem dokumentacji umowy,
 • obsługą księgową, finansową i administracyjną umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków stron umowy,
 • prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. 

Qemetica będzie przetwarzać dane osobowe do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Qemetica, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy. 

Dane zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej Qemetica będzie przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych. 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT, KTÓRY ZAWARŁ Z QEMETICA UMOWĘ
Qemetica przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym Qemetica zawiera umowę oraz zakresu umocowania, 
 • kontaktu w związku z wykonywaniem umowy, 
 • prowadzeniem dokumentacji umowy,
 • obsługą administracyjną umowy,
 • ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Qemetica będzie przetwarzać dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Qemetica, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy. 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH WSKAZANYCH W UMOWIE ZAWARTEJ Z QEMETICA, JAKO OSOBY DO KONTAKTU
Qemetica przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:

 • kontaktowaniem się z Panią/Panem w bieżących sprawach, w tym: wykonywania umów pomiędzy Qemetica a Pani/Pana pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, przedstawiania ofert,  odpowiedzi na pytania oraz przekazywania innych informacji o działalności i możliwych formach współpracy,
 • prowadzeniem dokumentacji umowy,
 • obsługą administracyjną umowy,
 • ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Qemetica - (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Qemetica będzie przetwarzać dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Qemetica, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy. 

DLA WYKONAWCÓW/PODWYKONAWCÓW/PEŁNOMOCNIKÓW/REPREZENTANTÓW, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO
Qemetica przetwarza Państwa dane w celach:

 • weryfikacji złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • kontaktu Qemetica z Oferentami;
 • weryfikacji potencjału i doświadczenia Oferenta;
 • weryfikacji Oferentów w publicznych rejestrach;
 • weryfikacji ważności i zakresu umocowania pełnomocników;
 • prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Qemetica;
 • ustalania lub dochodzenia przez Spółki prowadzące postępowania w zakresie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także w celach obrony przed takimi roszczeniami.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Administrator będzie przechowywał dane osobowe zawarte w dokumentacji przedłożonej w postępowaniu zakupowym przez okres trwania postępowania zakupowego, a następnie przez okres 10 lat.

Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora – oraz spółkom należącym do Grupy Qemetica. Podstawą prawną przesyłania danych osobowych w ramach Qemetica jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. wewnętrzne cele administracyjne.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania, zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana ani nie będą przedmiotem transferu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W celu skorzystania z powyższych praw oraz dla celów dowodowych należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych w przypadku osób będących stroną  umowy
Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania tych danych, nie będzie możliwe zawarcie umowy z Qemetica.

Informujemy, że w zakładce „Kariera” umożliwiamy Państwu złożenie aplikacji na prowadzone przez nas rekrutacje, jak również złożenie aplikacji tzw. spontanicznej, a więc nie nawiązującej do konkretnej, prowadzonej przez nas rekrutacji. W celu złożenia takiej aplikacji przetwarzane są Państwa dane osobowe. Zostaniecie Państwo przekierowani na stronę naszego partnera. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się poza niniejszą stroną, a jego zasady określają uregulowania naszego partnera. Politykę „cookies” naszego partnera znajdziecie Państwo tu: erecruiter.pl/polityka-cookies/. Zasady przetwarzania danych osobowych przez naszego partnera, znajdziecie Państwo w dokumencie dostępnym pod linkiem: Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? Link ten dostępny jest w stopce, na każdej podstronie serwisu partnerskiego. Zgody oraz informacja o szczegółowym zakresie przetwarzania Państwa aplikacji, zlokalizowane są pod samym formularzem aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

W przypadku złożenia aplikacji w naszych rekrutacjach, administratorem Państwa danych osobowych stanie się Qemetica (konkretna lista podmiotów, które wejdą w posiadanie Państwa danych osobowych zależna jest od wyrażonych przez Państwa zgód w formularzu rekrutacyjnym).

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kierować na adres iod@qemetica.com.

Wtyczki społecznościowe
W naszym Serwisie korzystamy z wtyczek portalu społecznościowego Facebook, Linkedin, YouTube, platforma X dawniej Twitter.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych firmy.

Wtyczka znajduje się w naszym Serwisie i początkowo nie jest aktywna.

Po wywołaniu serwisu społecznościowego otworzy się nowe okno z zaproszeniem do zalogowania się. W takim przypadku na komputerze Użytkownika zostanie zapisany plik cookie. 

Jeśli Użytkownik nie kliknie tego przycisku lub nie jest zalogowany w portalu społecznościowym, plik cookie nie zostanie zapisany na jego komputerze. 

Jednak w momencie wejścia w interakcje z wtyczką, na przykład klikając przycisk witryny Facebook „Lubię to” lub zostawiając komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwisu społecznościowego, a następnie zostanie tam zapisana.

Przetwarzanie danych w ramach profilu Qemetica na portalu społecznościowym Facebook, Linkedin, YouTube, platforma X odbywa się w celu prowadzenia bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez wymienione portale oraz prowadzeniu innych działań, dane są współadministrowane przez Qemetica i wymienione portale. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacja o stosowanych plikach cookies
Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji użytkownika oraz informacji o logowaniu. Oznacza to, że stosowane przez Serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają ułatwiać korzystanie z Serwisu.

Serwis wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google Inc.) w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej danych o polityce prywatności firmy Google możecie Państwo znaleźć na stronie www.google.pl/policies/privacy/.

Informujemy że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. To użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Użytkownik może dostosowywać reklamy wyświetlane na ekranie przeglądarki w Menedżerze preferencji reklam. Informacje o mechanizmach doboru reklam oraz sposobie działania Menedżera preferencji reklam mogą znaleźć Państwo na stronie: support.google.com/ads/answer/1634057.

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby ograniczyć lub uniemożliwić przechowywanie plików cookies może jednak spowodować, ograniczenie lub niedogodności w korzystaniu z naszego Serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie. Życzymy przyjemnego użytkowania naszego serwisu.