Nasze zobowiązania
Zrównoważony rozwój

Nasze zobowiązania

Czysta chemia to lepszy świat. Nasze ambicje przełożyliśmy na konkretne zobowiązania wspierające zrównoważony rozwój.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważony rozwój to jeden z filarów strategii Qemetiki na lata 2024-2029.
Realizując cele biznesowe uwzględniamy zarówno nasz wpływ na środowisko, jak i na ludzi.

Działamy odpowiedzialnie

Działamy odpowiedzialnie

Qemetica to międzynarodowa grupa chemiczna, a nasze produkty są szeroko wykorzystywane na całym świecie. Świadomi naszej roli w globalnej gospodarce, aktywnie uczestniczymy w globalnych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Posiadamy precyzyjne i ambitne cele, które przekładają się na konkretne działania, uwzględniające specyfikę każdej z naszych linii biznesowych.

Troska o planetę

W naszej działalności wykorzystujemy zasoby naturalne.
Z myślą o przyszłych pokoleniach podjęliśmy wysiłek zdefiniowania nowych metod produkcji chemicznej zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
W ramach tych działań, Qemetica zamierza w latach 2024-2026 uzyskać 10 patentów na innowacje wspierające ten cel.

Neutralność klimatyczna w 2024 r.
Neutralność klimatyczna w 2024 r.

Neutralność klimatyczna w 2024 r.

Wspieramy globalny wysiłek na rzecz ograniczenia ocieplenia klimatu. Jako jedna z pierwszych dużych firm w regionie dołączyliśmy do inicjatywy Science Based Targets, która potwierdziła, że nasz cel redukcji emisji o 63% do 2033 roku jest zgodny z Porozumieniem Paryskim. Prowadzimy szeroko zakrojoną transformację energetyczną, dzięki której już w 2033 roku całkowicie odejdziemy od węgla jako źródła energii. Dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 roku

Zrównoważone produkty
Zrównoważone produkty

Zrównoważone produkty

Nasze produkty mają bardzo szerokie zastosowania wspierające zrównoważoną transformację.
W ramach naszej strategii na lata 2024-2029 dążymy do:

  • produkcji zielonej sody (zgodnej z kryteriami Taksonomii UE),
  • minimalizacji śladu węglowego soli,
  • wprowadzenia niskoemisyjnych krzemianów,
  • produkcji ekologicznych pianek z repolioli i biopolioli,
  • promowania innowacyjnych środków ochrony roślin zgodnych ze strategią unijną "Od pola do stołu",
  • efektywnej produkcji opakowań szklanych.
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

W Grupie Qemetica działamy z poszanowaniem środowiska naturalnego. W celu efektywnego zarządzania zasobami wodnymi i ochrony wodnych ekosystemów przeprowadzamy kompleksowe audyty wodne, na podstawie których do 2026 roku opracujemy strategię gospodarki wodnej Grupy Qemetica. 
Stawiamy na działania oparte na faktach, dlatego do 2025 roku wdrożymy technologię monitorowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących m.in. odpadów.
Naszym celem jest redukcja odpadów opakowaniowych o 20% do 2025 roku w porównaniu do 2019 roku. 

Cele redukcji emisji CO2 z zakresu 1 i 2 [miliony to ekw. CO2]

Cele redukcji emisji CO2 z zakresu 1 i 2 [miliony to ekw. CO2]
Cele redukcji emisji CO2 z zakresu 1 i 2 [miliony to ekw. CO2]

Troska o ludzi

Qemetikę tworzy 3,5 tysiąca pracowników. Dbamy o stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy dla każdego z nich. Aktywnie włączamy się także w życie społeczności mieszkających w sąsiedztwie naszych zakładów.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dążymy do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa naszym pracownikom - naszą ambicją jest zero wypadków.Celem na 2029 rok jest LTIF (lost time injury frequency) na poziomie 1.5.

W Strategii na lata 2024-2029 koncentrujemy także się na zwiększeniu uważności na zdarzenia potencjalnie wypadkowe (tzw. near miss) - celem na 2029 rok jest 10-krotny wzrost odnotowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych w porównaniu do 42 zarejestrowanych w 2023 roku.

Ludzie Qemetiki
Ludzie Qemetiki

Ludzie Qemetiki

Qemeticę tworzą ludzie. Ich zaangażowanie i rozwój to fundament naszego sukcesu. Duży nacisk kładziemy na budowę kultury organizacyjnej koncentrującej się na człowieku. Cyklicznie mierzymy poziom zaangażowania pracowników, a jednym z celów liderów Qemetica jest rosnąca satysfakcja naszych zespołów. 

W ramach programu chemPeople, realizujemy inicjatywy promujące różnorodność (diversity and inclusion) oraz dialog pokoleń. Stawiamy na rozwój naszych pracowników, prowadzimy program Grow up_Go beyond dla osób o wysokim potencjale

Dobry Sąsiad
Dobry Sąsiad

Dobry Sąsiad

Qemetica ma istotny wpływ na życie lokalnych społeczności w sąsiedztwie naszych zakładów. W ramach realizacji Strategii na lata 2024-2029 wdrożymy program Dobry Sąsiad we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzimy działalność produkcyjną. Celem programu jest aktywne wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych oraz ekologicznych poprzez sponsoring, edukację, programy grantowe oraz wsparcie dobroczynne.

W Strategii na lata 2024-2029 skupiamy się także na aktywnym inicjowaniu kontaktów z interesariuszami. Naszym celem jest organizacja spotkań dialogu społecznego w każdej z naszych lokalizacji produkcyjnych co najmniej raz w roku.

Wskaźnik LTIF w Qemetice w latach 2019-2023 oraz prognozowany poziom wskaźnika do 2029 roku

Wskaźnik LTIF w Qemetice w latach 2019-2023 oraz prognozowany poziom wskaźnika do 2029 roku
Wskaźnik LTIF w Qemetice w latach 2019-2023 oraz prognozowany poziom wskaźnika do 2029 roku

Odwaga do zmian

Skuteczne zarządzanie to klucz do elastycznego podejmowania decyzji, efektywnego zarządzania ryzykiem i zaangażowania interesariuszy, co przekłada się na długoterminową kreację wartości i budowanie zaufania.

Partnerzy w zrównoważonej transformacji
Partnerzy w zrównoważonej transformacji

Partnerzy w zrównoważonej transformacji

W Strategii na lata 2024-2029 wykraczamy poza granice naszej organizacji. Definiując cele wyszliśmy od potrzeb i oczekiwań klientów. Patrzymy także na naszych dostawców - od 2021 roku oceniamy ich pod kątem ESG. Do 2026 roku włączymy do oceny ofert kryteria ESG oraz wdrożymy audyty ESG naszych dostawców.

Wierzymy moc współpracy dla osiągnięcia prawdziwego sukcesu. Komunikujemy się transparentnie, a ciągłe doskonalenie jest widoczne w naszych ocenach EcoVadis i CDP. Jesteśmy dumnymi członkami UN Global Compact a do 2026 roku zamierzamy przystąpić do sojuszy Responsible Care i Together for Sustainability

Czerpiemy z różnorodności
Czerpiemy z różnorodności

Czerpiemy z różnorodności

Promujemy różnorodność i równość. Osiągnęliśmy równowagę płac kobiet i mężczyzn rozumianą jako poziom luki płacowej poniżej 5%. Dbamy o różnorodność w naszych zespołach, a naszym celem na 2029 rok jest co najmniej 35% kobiet wśród średniej i wyższej kadry kierowniczej.

W nadchodzących latach zamierzamy pogłębić naszą analizę, aby upewnić się, że wszyscy nasi pracownicy są traktowani w równy sposób a do 2026 r. planujemy uzyskać certyfikat Równego Wynagrodzenia

Rozwijamy się rozważnie i etycznie
Rozwijamy się rozważnie i etycznie

Rozwijamy się rozważnie i etycznie

Zależy nam, aby postępować właściwie, dlatego w Strategii na lata 2024-2029 wyznaczyliśmy sobie cele, które zapewniają, że na każdym szczeblu organizacji działamy w sposób etyczny: szkolenia  dla osób zaangażowanych w sprzedaż i komunikację w celu zapobiegania greenwashingowi,  dołączenie do inicjatyw Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care) oraz Together for Sustainability, a także przeprowadzenie analizy wpływu naszej działalności na poszanowanie praw człowieka w łańcuchu wartości.

Nasz rozwój budujemy na właściwym zarządzaniu ryzykiem. W latach 2024-2029 rozwiniemy je o analizę ryzyka ESG w łańcuchu wartości oraz analizy scenariuszowe związane ze zmianami klimatycznymi.